جامعه شناسی

ردیف

سئوالات

صفحه

1

کدام موقعیت ها برای همه افراد پیش می آیند ؟

1) کودکی ، جوانی ، میا نسالی و پیری                    2) اشتغال ، جوانی ، ازدواج

3) ازدواج ، اشتغال ، مالک شدن                          4) ازدواج ، تحصیلات عالی ، مالک شدن

 

2

در هر موقعیت برای تعریف خود از چه چیزی می توان استفاده کرد ؟

1) تأکید و تثبیت دیگران        2) وجوه تمایز بخش         3) ارزش ها و باورهای مشترک        4) قدرت و زور

 

3

ما در هر موقعیتی برای اینکه خودمان را بشناسیم و بشناسانیم چه می کنیم ؟

1) از تجارب دیگران استفاده می کنیم .                2) خود را با دیگران مقایسه می کنیم .

3) به ارزیابی دیگران می پردازیم .                      4) برخورداری از استقلال و فردیت بیشتر

 

4

کدام مورد از امور متمایز کننده ی هویت های جمعی ( ملی ) از یکدیگر نمی باشد ؟

1) باورها و ارزش ها             2) ادبیات و تاریخ              3) گویش و لهجه              4) هنجارهای مشترک

 

5

کدام مورد روایت محسوب نمی شود ؟

1) رمان یک داستان نویس     2) تصورات ذهنی یک فرد    3) گزارش یک گزارشگر     4) اسطوره های اقوام مختلف

 

6

پذیرش اسلام از سوی ایرانیان چه تأثیری در شکل گیزی تمدن اسلامی داشت ؟

1) تقابل تمدن اسلامی با تمدن یونانی                2) بسط و گسترش تمدن اسلامی

3) جهانی شدن تمدن اسلامی                          4) ایجاد امپراطوری های بزرگ اسلامی

 

7

کدام روایت بیش از روایت های دیگر به واقعیت رخ داده نزدیک است ؟

1) افسانه               2) تاریخ                3) رمان               4) فیلم

 

8

پی بردن به تفاوت نتیجه ی ....................... است .

1) گفتگو               2) مقایسه                3) استدلال                4) قدرت

 

9

گفتگویی منجر به اقناع می شود که بر..................تأکید کند.

1)  استدلال                    2) بر وجود اختلاف        3) بر مبانی           4) قدرت

 

10

در جریان گفت و گو چه عواملی واسطه ی معرفی ما به دیگران اند ؟

1) روایت و هویت          2) کلمات و ژست ها          3) هویت و موقعیت          4) کلمات و روایت

 

11

روایت ها از جهت صوری و با توجه نوع نمادها و نشانه ها به روایت های :

1) نوشتاری و گفتاری تقسیم می شود .               2) به روایت های بصری از جمله نقاشی و عکاسی تقسیم می شود .

3) گفتاری ، نوشتاری ، بصری تقسیم می شود .     4) گفتاری و بصری تقسیم می شود .

 

12

توانایی بدنی جزء کدام دسته از ویژگی ها می باشد ؟

1) انتسابی               2) اکتسابی                3) ویژگی های مردان                4) ویژگی های جسمی زنان

 

13

 

یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه جوامع چیست ؟

1) تأکید بر مصرف       2) تأکید بر فردیت        3) تأکید بر خلاقیت و نوآوری       4) تأکید بر ویژگی های انتسابی

 

14

 

یکی از عوامل متمایز کننده گروه و اعضای آن ................ و ............... و هنجارهای مشترک است .

1) الگوهای عمل و ارزش ها        2) الگوهای عمل و باورها        3) باورها و ارزش ها        4) هنجارها و ارزش ها

 

15

 

خاطره مشترک یک گروه

1) تاریخ نام دارد .       2) میراث فرهنگی نام دارد .       3) مفاخر و قهرمانان می باشند .        4) ادبیات نام دارد .

 

سئوالات تستی کتاب جامعه شناسی (2)  -

ردیف

سئوالات

صفحه

16

واکنش ایرانیان در مقابل غرب:

1) دیدی سراسر منفی نسبت به دیگری داشت .                          2) نگاهی بدبینانه به ایرانی داشتند .

3) دیدی انتقادی بر وجوه مثبت ایرانی و دیگرانی داشتند .              4) همه موارد

 

17

شرایط و محیطی که فرد خود را با آن می شناسد چه نامیده می شود ؟

1) نقش                2) هویت                 3) موقعیت                 4) روایت

 

18

روایت در چه قالب هایی بر ما عرضه می شود ؟

1) گفتار               2) نوشتار                  3) گزارش تلویزیونی                  4) همه موارد

 

19

زمانی که فرد خود را قوی یابد منظر می شناسد خود را با کدام ویژگی ها تعریف کرده است ؟

1) جسمانی             2) روانی              3) اخلاقی                4) ذهنی

 

20

زمانی که فرد را افسرده‘ دارای استعداد خارق العاده ، منطقی یا احساساتی می شناسد چگونه خود را تعریف می کند ؟

1) روانی               2) اخلاقی               3) ذهنی                 4) 1 و 3

 

21

زمانی که فرد خود را راستگو ، با ایمان می شناسد چگونه خود را تعریف می کند ؟

1) اخلاقی             2) روانی               3) ذهنی               4) جسمانی

 

22

زمانی که فرد خود را به عنوان مالک مزرعه ، سرمایه دار و صاحب مغازه می شناسد چگونه خود را تعریف می کند ؟

1) مالک               2) جسمانی               3) اخلاقی                4) روانی

 

23

در نظام آموزشی کدام جوامع بر خلاقیت تأکید می کند ؟

1) جهان سوم              2) قدرتمند               3) آفریقایی              4) 1 و 2

 

24

در کدام دوره ایران خود را با تشکیل امپراطوری های متعدد ، به دیگران معرفی می کند ؟

1) باستانی               2) اسلامی                3) جدید                4) 1 و 3

 

25

انقلاب اسلامی در ایران ، بر اساس کدام جریان تفکر در دوره جدید شکل گرفته است .

1) خود باختگی              2) احیاگری               3) بازگشت به خویشتن               4) 1 و 2

 

26

به احساس مثبت نسبت به ویژگی هایی که فرد خود را با آن ها می شناسد یا دیگران او را به آنها می شناسد چه می گویند ؟

1) تعلق               2) تعهد                 3) موقعیت                  4) نقش

 

27

در کدام یک از جوامع مزایا بر مبنای ویژگی های انتسابی توزیع می شود .

1) بردگی و کاستی             2) صنعتی               3) جدید               4) اروپایی

 

28

به حالتی که ثروت نزد بخشی از جمعیت جمع می شود چه می گویند ؟

1) تراکم قدرت              2) تراکم ثروت              3) تراکم احترام                4) هیچکدام            

 

29

به جامعه ای که اصل مالکیت عمومی را به طور وسیع و در همه زمینه ها پذیرفته باشد . چه می گوید ؟

1) کمونیست               2) سوسیالیست                3) لیبرال               4) 1 و 2

 

30

به جامعه ای که اصل مالکیت خصوصی را به طور وسیع پذیرفته باشد چه می گویند ؟

1) سوسیالیست                2) کمونیست                  3) لیبرال                4) فاشیست

 

31

 

در کدام جوامع افراد با انگیزه کسب سود برای تولید بیشتر تلاش می کنند ؟

1) کمونیست                 2) بردگی                3) لیبرال                  4) فاشیست

 

سئوالات تستی کتاب جامعه شناسی (2)  -

ردیف

سئوالات

صفحه

32

کدام یک از موارد از پیامد های مثبت تراکم قدرت است ؟

1) برنامه ریزی متمرکز            2) کاهش کارایی             3) کاهش خلاقیت             4) اضطراب

 

33

درکدام جوامع سهم جامعه یا دولت از ثروت تولید شده اندک است ؟

1) سوسیالیست               2)  کمونیست               3) لیبرال            4) فاشیست

 

34

در چه شرایطی تراکم قدرت در نظام اجتماعی کاهش می یابد ؟

1) مردم سالاری             2) تفکیک قوا             3) محدود بودن دوره تصدی            4) همه موارد

 

35

وقتی نقش ها را بر حسب بر خورداری آن ها از مزایا رتبه بندی می کنیم جایی که در این رتبه بندی پیدا می کنند چه می نامند ؟

1) پایگاه             2) موقعیت              3) هویت  

 

36

کدام مورد از ویژگی های با دوام و اصلی هویت محسوب می شود ؟

1) اعتقادات شخصی             2) ویژگی های یکسان             3) موقعیت ها             4) ارزش های مشترک

 

37

کدام افراد سهم بیشتری از دیگران در تغییر زندگی اجتماعی دارند ؟

1) سرمایه داران                                                         2) افراد مصرف گرا   

 3) افرادی که سهم خلاق خود در آنها بالاست .                   4) افراد نیرومند « قوی »

 

38

نقش زبان در تداوم گروه سرزمینی چیست ؟

1) تداوم تعامل اعضا           2) درک مشابهت ها           3) شناخت هویت           4) همه موارد

 

39

تولید یک قطعه موسیقی هنرمند کدام و ویژگی هویتی محسوب می شود ؟

1) خلاقیت              2) جسمی              3) ذهنی و روانی               4) اخلاقی

 

40

........................ قالبی است که نسل های مختلف در آن قرار می گیرند و احساس ایرانی بودن می کنند .

1) تاریخ               2) هویت فردی                3) ما                 4) روایت

 

41

شرایط و محیطی که خود را در آن می شناسیم ......................... ما محسوب می شویم .

1) هویت               2) قدرت                3) فرهنگ                4) موقعیت

 

42

در جمله « ابن سینا طبیب و دانشمند بزرگی بود » برای معرفی ابن سینا از چه ویژگی هایی استفاده کرده ایم ؟

1) ویژگی های اختصاصی      2) ویژگی های انتسابی        3) ویژگی های انفرادی        4) ویژگی های اکتسابی

 

43

امروزه در محیط های عمومی ساده ترین راهی که افراد از طریق آن خود را به دیگران می شناسانند چیست ؟

1) مالک بودن            2) مصرف            3) خلاقیت             4) عضویت در گروه

 

44

واکنش مسلمانان جهان نسبت به وضعیت فلسطین ناشی از چه امری است ؟

1) مفاخر و قهرمانان دینی          2) تاریخ اسلام            3) باورهای مشترک مسلمانان            4) توصیه

 

45

مهمترین علت تشکیل سازمان هایی مانند میراث فرهنگی و جهان گردی برای حفظ و مرمت آثار باستانی چیست ؟

1) جذب توریست های خارجی                     2) بزرگداشت سازندگان آنها        

3) حفظ و تداوم هویت ملی                         4) افزایش میزان تعلق ما به ایران

 

46

رفتار ورزشکاری که با پرچم کشورش دور زمین ورزش می دود نشانگر چیست ؟

1) خرسندی وی از پیروزی       2) تعلق او به ایرانی بودن        3) تعهد        4) رضایت خاطر او از ایران

 

 

 

سئوالات تستی کتاب جامعه شناسی (2)  -

ردیف

سئوالات

صفحه

47

چه ارتباطی بین تعلق و تعهد وجود دارد ؟

1) تعهد پیش نیاز تعلق است .                    2) تعلق مقدم برتعهد است  .

3) بین این دو ارتبا طی وجود ندارد .             4) بین تعلق وتعهد ارتباط متقابل وجود دارد .

 

48

در دوره جدید عده ای عقیده دارند برای بدست آوردن جایگاهی در جهان باید گذشته خود را بشناسیم و در همان حال ضعفهایمان را جبران کنیم ، این جریان با چه عنوان شناخته می شود ؟

1) غرب زدگی          2) خود شیفتگی            3) بازگشت به خویش           4) تشبه

 

49

در کدام یک از موقعیت های زیر فرد در آن خود را به عنوان شخص ماهر و مدیر دیگران می شناسد ؟

1) ازدواج             2) جوانی            3) دانشگاهی            4) اشتغال

 

50

کدام یک از ویژگی های زیر جزء ویژگی های با دوام هویت نمی با شد ؟

1) ویژگی های نژاد        2) ویژگی های مرد و زن بودن        3) ویژگی های شغلی       4) ویژگی های اخلاقی

 

51

پی بردن به تفاوت نتیجه چیست ؟

1) مقایسه             2) تأیید دیگران             3) قدرت              4) گفتگو

 

52

تأکید بر تفاوت و تمایز به خودی خود به هویت یابی منجر نمی شود بلکه باید این تفاوت ................... قرار گیرد .

1) با گفتگو با دیگران مورد تءیید                          2) مورد تأیید دیگران  

3) همراه با قدرت مورد تأیید                                 4) توسط فرهنگ مورد تأیید

 

53

کدام یک از موارد زیر جزء روایت های گفتاری و نوشتاری نیست ؟

1) مجسمه                2) رمان              3) شعر               4) داستان

 

54

در طبقه بندی روایت ها بر مبنای میزان ساختگی یا واقعی بودن کدام گزینه نادرست است ؟

1)تاریخ در برابر رمان                                  2) گفتار در برابر نوشتار

3) گزارش علمی در برابر افسانه                  4) گزارش علمی در برابر اسطوره

 

55

آنچه در بیان معمول به عنوان چشم و هم چشمی از آن یاد می شود از جلوه های تمایز یابی و هویت یابی کدام یک از موارد زیر است ؟

1) مالکیت             2) مصرف            3) ویژگی های اخلاقی             4) ویژگی های روانی و ذهنی

 

56

یک فرد آلمانی با کدامیک از آثار زیر از سایر کشورها باز شناخته می شود ؟

1) آثار هوگو               2) آثار مولیر               3) گوته              4) آنتوان چخوف

 

57

دانشمندی که علت یک بیماری فراگیر را کشف کرده است و جان هزار نفر را نجات داده است در کدام یک از عناوین زیر جای می گیرد .

1) اسطوره              2) مفاخر و قهرمانان               3) فرهنگ ساز                4) حادثه ساز

 

58

کلی ترین تقسیم بندی تاریخ ایران کدام یک از گزینه های زیر را در بر می گیرد ؟

1) قبل از اسلام ـ بعد از اسلام ـ معاصر                  2) باستان ـ اسلامی ـ جدید

3) باستان ـ قبل از اسلام ـ بعد از اسلام                  4) باستان ـ قبل از اسلام ـ معاصر

 

59

در دوره باستان ایرانی بودن در مقابل کدام یک از موارد زیر تعریف می شود .

1) در مقابل رم و یونان       2) در مقابل یونان و اسپانیا         3) در مقابل عثمانی       4) در مقابل ایرانیان

 

 

سئوالات تستی کتاب جامعه شناسی (2)  -

ردیف

سئوالات

صفحه

60

اگر فرد در موقعیت هایی قرار بگیرد که بتواند بر آن موقعیت اثر بگذارد خود را .................... خواهد شناخت .

1) منفعل               2) فعال                3) بزرگسال                4) با هویت

 

61

دختر یا پسر بودن یکی از ویژگی های ............................. فرد است .

1) اصل هویت                2) با دوام تر هویت                  3) اکتسابی                 4) 1 و 2

 

62

در هر موقعیت برای تعریف خود می توان از ............................  استفاده کرد .

1) هویت           2) وجوه تمایز بخش            3) روایت             4) ویژگی های با دوام تر هویت

 

63

در شناخت ما از دیگران ( گذشتگان ـ معاصران ـ آیندگان ) ............................... نقش محوری دارد .

1) گفتگو و استدلال              2) روایت              3) کلمات و ژست ها                 4) تاریخ

 

64

یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه جوامع تأکید بر ............................... است .

1) گفتگو و استدلال              2) روایت              3) کلمات و ژست ها                 4) تاریخ

 

65

تعامل پایدار بین اعضای گروه مستلزم ......................... است .

1) ادبیات                2) مکان                3) زبان                  4) ارزش ها و باورها

 

66

تلاشی که برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی صورت می گیرد تلاش برای ............................. است .

1) حفظ و تداوم هویت جمعی                            2) حفظ آثار هنری 

3) نگهداری بناهای تاریخی                              4) حفظ آثار به جا مانده از فعالیت های گروه          

 

67

در دوره .................... ایرانی باید خود را به عنوان ملتی در مقابل سایر ملت ها تعریف کند .

1) باستان             2) اسلامی                3) جدید                4) احیاگری

 

68

کسی که علاقه زیادی به خود دارد و بدی های خویش را نمی بیند دچار .......................... شده است .

1) خود باختگی                  2) خود شیفتگی                     3) تعلق                  4) تعهد

 

69

احساس مثبت نسبت به ویژگی هایی که فرد خود را با آن می شناسد و می شناساند ................... گفته می شود .

1) تعلق                2) هویت                  3) خود باختگی                4) خود شیفتگی

 

70

مدیر کارخانه ای که شیوه ی جدید از تقسیم و سازماندهی کار ارائه می دهد خود را با چه هویتی به دیگران معرفی    می کند ؟

1) روانی و ذهنی            2) مالکیت               3) ثروتمند                4) تولیدگری

 

71

چه چیزی موجب تفاوت یک آمریکایی از یک فلسطینی درباره سرزمین قدس و اسرائیل می شود ؟

1) هنجارها و معانی           2) نقش ها و هنجارها            3) معانی و نقش ها            4) باورها و نقش ها

 

72

هویت گروه در واقع همان هویت ........................... است .

1) هویت ملی            2) هویت قومی             3) هویت جمعی               4) تمام موارد

 

73

واکنش مسلمانان در برابر موقعیت ها بر مبنای چیست ؟

1) باورهای مشترک             2) دین مشترک             3) مشکلات مشترک               4) تمام موارد

 

74

از عوامل متمایز کننده یک گروه از سایر گروه ها نمی باشد ؟

1) مفاخر و قهرمانان             2) مکان مشترک              3) هنر و ادبیات               4) خصوصیات افراد

 

75

 

وسیله فهم متقابل بین اعضای گروه کدام است ؟

1) سفر                2) ادبیات                  3) زبان                 4) هنر

 

سئوالات تستی کتاب جامعه شناسی (2)  

ردیف

سئوالات

صفحه

76

کدام یک از روایت های زیر ساختگی است ؟

1) تاریخ               2) گزارش علمی               3) رمان و افسانه                 4) آثار هنری و فرهنگی

 

77

یکی از جلوه های هویت یابی بر مبنای مصرف چیست ؟

1) مالکیت                2) مد گرایی                3) چشم و هم چشمی                   4) خلاقیت

 

78

امروزه کشورهایی قدرتمند شناخته می شوند که ...........................

1) قدرت نظامی دارند .                                2) رشد اقتصادی دارند .         

3) توسعه یافته هستند .                               4) در نظام آموزشی خود بر خلاقیت تأکید می کنند .      

 

79

در شناخت ما از دیگران و حتی خودمان روایت چه نقشی دارد .

1) نقش اجتماعی دارد .                              2) نقش اساسی دارد . 

3) نقش فرهنگی دارد .                              4) نقش محوری دارد

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 23:41  توسط نوروزی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ با هدف ایجاد فرصتهای برابر آموزشی ایجاد شده است.

پیوندهای روزانه
سايت فيلم شبكه رشد
مكالمه زبان انگليسي
کتابشناسی جامعه شناسی
گروه علوم اجتماعی اصفهان
سایت نقشه های جهان
دانشکده علوم اجتماعی تهران دکتر صدیق سروستانی
دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه بهشتی
تحقیقات جامعه شناسی به زبان انگلیسی
اصطلاحات جامعه شناسی
جامعه شناسی و زندگی روزمره
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته دوم شهریور ۱۳۹۰
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۰
هفته دوم مرداد ۱۳۹۰
هفته سوم خرداد ۱۳۹۰
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته سوم آبان ۱۳۸۹
هفته دوم آبان ۱۳۸۹
هفته سوم مهر ۱۳۸۹
هفته اوّل مهر ۱۳۸۹
هفته چهارم شهریور ۱۳۸۹
هفته اوّل شهریور ۱۳۸۹
هفته سوم خرداد ۱۳۸۹
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹
هفته چهارم فروردین ۱۳۸۹
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۸
هفته سوم اسفند ۱۳۸۸
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۸
هفته سوم بهمن ۱۳۸۸
هفته دوم بهمن ۱۳۸۸
هفته اوّل بهمن ۱۳۸۸
هفته سوم دی ۱۳۸۸
هفته چهارم آذر ۱۳۸۸
هفته سوم آذر ۱۳۸۸
هفته دوم آذر ۱۳۸۸
هفته چهارم آبان ۱۳۸۸
هفته سوم آبان ۱۳۸۸
هفته دوم آبان ۱۳۸۸
هفته اوّل آبان ۱۳۸۸
هفته چهارم مهر ۱۳۸۸
هفته سوم مهر ۱۳۸۸
پیوندها
وبلاگ تخصصي جامعه شناسي دكتر راسخ
گروه علوم اجتماعي قم
مهارتهاي زندگي براي تسلط بر زندگي خود
دانشنامه جهان اسلام
اشنايي با رشته ها و دانشگاههاي كشور از سايت رشد
مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آشنايي با رشته هاي تحصيلي
مقالات فارسی
شبکه آموزش
وبلاگ آموزشی سودمند
وبلاگ آموزشی جالب
سایتی مفید برای معلمان و مدیران
سایت جامع دانش آموزی
روزنامه های ایران
سایتی برای کودکانتان
شبکه رشد
نمونه سوال جغرافیای 2 علوم انسانی
برای معلمان علوم اجتماعی
سایت آموزش زبان انگلیسی
وبلاگ تازه های علوم اجتماعی
جامعه شناسی ایران
اولین سایت بین المللی تقاشی کودکان
global media jouarnal
سایت آموزش مجازی زبان به فرهنگیان
دانلود نمونه سوالات مختلف از دبیرستان شاهد
بانک مشاهیر و مفاخر ایران
کتابهای الکترونیکی رایگان
سایت نمونه سوال مطالعات [ جامعه شناسی 1و2-اقتصاد
نمونه سوال حسابداری
دانشنامه آزاد
نظريه هاي جامعه شناسي
سوالات مباني كامپيوتر رشته رياضي
وبلاگي براي دانلود پاورپوينتهاي زيبا
واحد مركزي خبر
مجله جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان
دانلود كتابهاي استاد مطهري
سايت مربوط به هزينه هاي زندگي در كشورهاي مختلف
سايتي براي دانلود كتابهاي الكترونيكي
ماكس وبر و مذهب
جشنواره خوارزمي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM